Atatürk Resmi
Kütüphane
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
MENU
Yönerge

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

        Amaç

        MADDE 1- Bu Yönerge, Akdeniz Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Merkez Kütüphane örgütlenmesini, çalışanların görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 

         Kapsam

        MADDE 2- Bu Yönerge, Akdeniz Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Merkez Kütüphaneyi kapsar.

 

         Dayanak

        MADDE  3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

         Tanımlar

        MADDE  4- Bu Yönergede geçen;

 1. a)      Merkez Kütüphane: Akdeniz Üniversitesi Merkez yerleşkesinde bulunan ve tüm birimlerine hizmet veren kütüphaneyi,
 2. b)     Daire Başkanlığı: Akdeniz Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığını,
 3. c)      Kullanıcı: Merkez kütüphaneden yararlanmak isteyen iç ve dış kullanıcıların tümünü

ç)   Materyal: Kütüphanede kullanılabilir her türlü (Basılı, elektronik, dijital vb) bilgi kaynağını,

 1. d)     Üniversite: Akdeniz Üniversitesi’ni

ifade eder.  

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Amaçları ve Şekli

 

 

        Kuruluş amaçları

        MADDE 5-Kütüphanelerin kuruluş amacı, Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek için gereken her türlü materyali sağlamak, geliştirmek ve çağın gerektirdiği şekilde bu materyalleri sistemli bir şekilde düzenleyerek Üniversite öğretim elemanı, öğrencileri ve diğer araştırmacıların hizmetine sunmaktır.

 

 

R-135

 

         Kuruluş şekli

        MADDE 6- (1) Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin, tek bir merkezi kütüphane çerçevesi içinde örgütlenerek yürütülmesi esastır.

        (2) Kampüs içindeki ihtisas kütüphaneleri hariç bölümler ve daha alt düzeydeki birimler için ayrı ayrı kütüphaneler kurulamaz. 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim, Organlar ve Görevleri

 

 

        Yönetim yapısı

        MADDE 7- Üniversitedeki kütüphane hizmetleri, bu Yönerge hükümleri çerçevesinde Daire Başkanlığı, Şube Müdürlükleri, Birim Sorumluları tarafından düzenlenir ve yürütülür. Merkez kütüphane Daire Başkanlığının genel gözetim ve denetimi altında görev yaparlar.

 

        Organlar

        MADDE 8-Kütüphane hizmetleri aşağıdaki organlarca yürütülür;

 1.           a) Daire Başkanlığı,
 2.          b) Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü,
 3.          c) Kullanıcı Hizmetleri Şube Müdürlüğü,

            ç) Birim Sorumluları,

 

      Daire Başkanlığı görev ve yetkileri

      MADDE 9- 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33. maddesindeki görevler ile düzenlemeler çerçevesinde aşağıda belirlenmiş olan görevleri yapar;

 1. a) Kütüphanelere atanacak veya görevlendirilecek personel konusunda Rektörlüğe görüş bildirmek ve kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturarak iş bölümü yaparak personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapmak, Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma niteliği, kütüphane kullanıcı kitlesinin talepleri, ilgili kütüphane personelinin görüşleri doğrultusunda oluşturulan koleksiyon geliştirme politikası çerçevesinde her yıl yurt içi ve yurt dışından sağlanacak her türlü materyali belirlemek. Bu materyallerle birlikte, kütüphane hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için gerekli kırtasiye, araç-gereç, malzeme, bakım-onarım ve diğer giderleri göz önünde bulundurarak bütçe taslağını hazırlayıp Rektörlüğe sunmak,
 2. b) Birimler tarafından yapılmış olan materyal istekleri, ilgili kütüphane personeli tarafından tespit edilmiş kitaplar, süreli yayınlar, elektronik yayınlar ve diğer kütüphane materyallerin alımları ile ilgili olarak; koleksiyon geliştirme politikaları çerçevesinde, birimler arasında denge ve öncelikler konusunda ilgili kütüphane personelinin görüşlerini de göz önüne alarak Rektörlüğe önerilerde bulunmak,
 3. c) Eğitim-öğretim araştırmaları için gereken bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak üzere; yurt içinden ve dışından kitap, tez, süreli yayın, elektronik yayın (e-kitap, e-süreli yayın, CD-ROM, veri tabanı vb.), mikro-film, görsel-işitsel materyaller vb. sağlamak, sağlanan belgeleri sistematik bir şekilde düzenleyerek araştırmacıların kullanımına hazır bulundurmak. Bağlantılı olarak kütüphane hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

            ç) Teknik Hizmetler ile Kullanıcı ve Bilgi Hizmetleri’nin standardizasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak,

R-136

 1. d) Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphanede kullanılmasını sağlamak,
 2. e) Merkez kütüphanedeki çalışanların uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, bu amaçla mesleki kurslar açmak, eğitim programları düzenlemek,
 3. f) Bu Yönerge uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak,

 

        Şube Müdürlüklerinin görev ve yetkileri

        MADDE 10- Şube Müdürlüğü, aşağıdaki görevleri yapar:

 1.        a) Kütüphane hizmet birimlerinin çalışmaları ile ilgili olarak; bilgi ve belge yönetimi kuralları çerçevesinde ve standartlara uygun bir şekilde, etkili ve verimli hizmetler verebilmek için gerekli her türlü planlama, organizasyon, geliştirme ve denetleme faaliyetlerini yürütmek.
 2.      b) Üniversite faaliyet raporu için ya da istenildiğinde, kütüphane faaliyetleri ile hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesi çerçevesinde, kapsamlı bir rapor hazırlayarak Daire Başkanlığına sunmak.
 3. c) Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

 

         Birim Sorumluları ve görevleri

        MADDE 11- Kişiler arasından tercihen Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu görevlendirilen Birim Sorumluları aşağıdaki görevleri yapar:

 1.      a) Birimde yapılan bütün hizmetlerin standartlara uygun, verimli ve etkin bir şekilde yürütülebilmesini sağlayarak organize etmek ve bu çerçevede Şube Müdürlüğüne önerilerde bulunmak.
 2.      b) Daire Başkanlığının belirleyeceği sürelerde düzenli aralıklarla, yapılan faaliyetler ve hizmetlerin daha iyi yürütülmesi, geliştirilmesi çerçevesinde bir rapor hazırlayarak Daire Başkanlığına veya şube müdürlüklerine sunmak.
 3.     c) Daire Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kütüphane Hizmetleri 

 

 

        Kütüphane hizmet türleri

        MADDE 12- Merkez Kütüphane Hizmetleri, "İdari Hizmetler", "Teknik Hizmetler" ve “Kullanıcı ve Bilgi Hizmetleri" olmak üzere 3 bölümde yürütülür. Daire Başkanı, bu hizmet gruplarının altında yeni hizmet birimleri oluşturabilir ya da alt hizmet birimlerinin bağlı oldukları üst hizmet birimlerini değiştirebilir.

 

         Daire Başkanlığı idari hizmetler

        MADDE 13- Daire Başkanlığı İdari Hizmetleri aşağıdaki gibidir;

1- Sekreterlik, yazı işleri ve arşiv hizmetleri,

2- İnsan kaynakları yönetimi,

3- Stratejik planlama, istatistik, raporlama ve değerlendirme,

4- Bütçe planlaması çalışmaları,

5- İhtiyaç maddeleri, araç-gereç ve malzeme temini,

6- Bina temizlik, bakım-onarım ve tamirat işleri,

7- Güvenlik, yönlendirme hizmetleri,

 

R-137

8- Bilgisayar ve donanımlarının bakımı, takibi ve onarımlarının yaptırılması,

9- Ciltleme ve onarım hizmetleri,

10- Diğer hizmetler.

 

        Teknik hizmetler

        MADDE 14- Teknik hizmetler, bütün kütüphane materyallerinin (kitaplar, süreli yayınlar, elektronik yayınlar, görsel-işitsel materyaller vb.) seçiminden, kullanıcıya sunulacak duruma getirilişine kadar geçirdiği işlemlerin tamamını kapsar. Teknik hizmetleri oluşturan temel servisler;

 1. a) Koleksiyon Geliştirme, Sağlama ve Taşınır İşlemleri Servisi

    1) Koleksiyon Geliştirme - Sağlama Hizmetleri,

    2) Tahakkuk İşlemleri,

    3) Taşınır İşlemleri (Kayıt, Takip ve Sayım),

    4) Birim Kütüphaneleri Destek ve Koordinasyon.

 1. b) Kataloglama ve Sınıflandırma Hizmetleri Servisi

    1) Kütüphane Otomasyon Programı İle İlgili İşlemler,

    2) Kataloglama ve Sınıflandırma İşlemleri,

    3) Kitap Sırtı İşlemleri; Kaşe, Güvenlik, Etiket, Barkod İşlemleri.

 1. c) Süreli Yayınlar Servisi

    1) Koleksiyon Geliştirme ve Sağlama İşlemleri,

    2) Kayıt ve Takip İşlemleri,

    3) Yararlandırma ve Ödünç Verme İşlemleri.

ç) Elektronik Yayınlar Servisi

    1) Veri Tabanları, E-Kitaplar, E-Dergiler

        a- Seçme, Deneme ve Değerlendirme Çalışmaları,

        b- Abonelik, Satın Alma ve Bağlantı İşlemleri,

        c- Duyuru, Takip, Erişim Denetleme ve İstatistik İşlemleri,

    2) Elektronik Belge Sağlama Hizmetleri,

    3) Web Sayfası Hizmetleri.

 1. d) Görsel-İşitsel Materyaller Servisi

    1) Koleksiyon Geliştirme ve Sağlama İşlemleri,

    2) Kayıt ve Koruma İşlemleri,

    3) Yararlandırma Hizmetleri.

 1. e) Diğer Hizmetler

 

          Kullanıcı ve bilgi hizmetleri

         MADDE 15- Kullanıcı ve bilgi hizmetleri, kullanıcıların bilgi kaynaklarından etkin ve verimli bir şekilde yararlandırılması için gerekli her türlü düzenleme ve çalışmaların yapılmasını kapsar. Kullanıcı ve bilgi hizmetlerini oluşturan temel servisler:

 1. a) Tanıtım, Yararlandırma ve Kullanıcı Eğitimi Servisi

    1) Kütüphane Hizmetleri Tanıtımı,

    2) Kullanıcı Eğitimi Hizmetleri,

    3) Danışma Hizmetleri,

    4) Yararlandırma, Kullanıcı Salonu Kontrol ve Denetimi,

    5) İnternet Hizmetleri.

 1. b) Ödünç Verme Servisi

    1) Üye Kaydı İşlemleri,

    2) Ödünç Verme, Süre Uzatımı, Ayırtma (Rezerv) İşlemleri,

    3) İade ve Gecikme Cezası İşlemleri,

    4) Üyelik İptali ve İlişik Kesme İşlemleri.

R-138

 1. c) Fotokopi ve Çıktı Hizmetleri Servisi

    1) Fotokopi Hizmetleri,

    2) Bilgisayar Çıktısı Verme Hizmetleri.

ç) Kütüphaneler Arası İşbirliği Hizmetleri Servisi

    1) Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Hizmetleri,

    2) Basılı Belge Sağlama Hizmetleri,

    3) Diğer Hizmetler.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kütüphanelerden Yararlanma ve Ödünç Verme Kuralları

 

 

        Kütüphanelerden yararlanma

        MADDE 16- (1) Üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencileri ve dışarıdan gelen araştırmacılar, kimlik göstererek kütüphanelerden yararlanabilirler. Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak, kütüphaneler, diğer üniversitelerin öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin yararlanmasına açıktır.

(2) Ödünç alınan yayınlar iade süresi içinde iade edilmelidir. İade süresini aşmış her bir yayın için Yönetim tarafından belirlenen gecikme bedeli alınmakta olup 3 defa periyodik kitap iadesini geciktiren kullanıcı 6 ay süre ile ödünç kitap alamaz.

            (3) Ödünç alma işlemleri yaptırmadan materyalleri kütüphane dışına çıkarma girişiminde bulunanların tespiti halinde tutanak tutulur ve genel hükümler uyarınca işlem yapılır. Ayrıca, üyelikleri (varsa) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilir

            (4) Sadece Üniversite öğretim elemanları, idari personeli ve öğrencileri üye olmaları halinde ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilirler. Üye formunu imzalayan kullanıcılar bu Yönergeten kaynaklanan yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar. Üyelik ile ilgili yeni düzenlemeler Daire Başkanı tarafından yapılabilir.

            (5) Dışarıdan gelen kullanıcı ve diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencileri ise, kütüphanedeki materyali, üniversite kütüphaneleri arası işbirliği çerçevesinde bağlı oldukları üniversite Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı aracılığı ile ödünç alabilirler.

            (6) Kütüphane hizmetlerinden yararlanma ücretsizdir. Ancak, belirli hizmetler ilgili alt yapının oluşturulması ve Daire Başkanının Rektörlüğe önerisi ile ücretli hale dönüştürülebilir.

            (7) Kütüphane hizmetlerinin ücretli hale dönüştürülmesi halinde elde edilecek tutar, Üniversite bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili hesaba yatırılır.

 

        Ödünç verme kuralları

         MADDE 17- (1) Ödünç alma işlemi sırasında kimlik (Öğrenciler, Öğrenci Kimlik Kartı ile, Akademik ve İdari personel ise Personel Kimlik Kartı) gösterilmesi zorunludur. Başkasına ait kimlik kartı ile ödünç materyal alınamaz.

(2) Süreli yayınlar ve görsel-işitsel materyallerin ödünç verilmesi ile ilgili esaslar ilgili servis sorumlusu tarafından ayrıca belirlenir.

(3) Kullanıcılar ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap, süreli yayın ve diğer materyali ödünç alamazlar.

(4) Ödünç verme hizmeti ile ilgili yayın sayısı ve kullanım süresi sınırları aşağıdaki gibidir:

Akademik personel - 10 kitap, 30 gün

İdari personel - 5 kitap, 30 gün

 

R-139

 

Doktora öğrencileri - 5 kitap, 30 gün

Yüksek lisans öğrencileri - 5 kitap, 30 gün

Lisans ve Ön lisans öğrencileri - 3 kitap, 15 gün 

(5) Ödünçte olan yayınlar için ayırtma işlemi yapılamaz. Web üzerinden özel oturum ile ayırtma işlemi gerçekleştirebilir ya da Ödünç Verme Bankosuna gelerek ayırtma işlemi yaptırabilir. Yayın iade edildiğinde ayırtma işlemi yapan kişi adına 3 gün bekletilecektir.

(6) Ödünç alınan yayın, ayırtılmamış ise, aynı süreyle 2 kere daha uzatılabilir. Uzatma işlemi için yayınla birlikte Ödünç Verme Bankosuna gelerek işlem yapılabilir ayrıca akademik personel, idari personel, doktora ve yüksek lisans öğrencileri web üzerinden Özel Oturum açarak da uzatma işlemini gerçekleştirebilir. İade süresi geçmiş yayın için uzatma işlemi yapılmaz. Kullanıcının üzerinde iadesi gecikmiş yayın bulunuyorsa iadesi gecikmemiş diğer yayınlara uzatma işlemi yapılmaz.

(7) Bu Yönetmeliğin 19. maddesinde belirtilen materyaller, Kullanıcı ve Bilgi Hizmetleri sorumlusunun değerlendirmesi ile uygun görülecek süreler için, kimlik karşılığı veya kullanıcılara ait iletişim bilgileri not edilerek ödünç verilebilir.

(8) Ödünç verme servisi gerektiğinde, ödünç alınan materyali, süre dolmadan kullanıcılardan geri isteyebilir.

(9) Kütüphane materyalini ödünç alan kullanıcılar, materyalleri özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür.

(10) Gerektiğinde Daire Başkanı, genel olarak ödünç verme süreleri ve verilebilecek materyal sayılarını yeniden belirleyebilir.

(11) Ödünç verilen materyallerle ilgili bir sorun çıktığında bilgisayar kayıtları esastır.

 

        Ödünç verilemeyecek kitap ve diğer materyaller

        MADDE 18-Ödünç verilemeyecek kitap ve diğer materyaller şunlardır;

 1. a) Müracaat eserleri (sözlükler, ansiklopediler, indeksler, almanaklar, yıllıklar, atlaslar vb.),
 2. b) Süreli yayınların son sayıları,
 3. c)   “Rezerv” olarak işaretlenmiş çok sık kullanılan araştırma ve ders kitapları,

ç)  Tezler,

 1. d) Yazma ve nadir basma eserler,
 2. e) Harita ve slaytlar,
 3. f) CD-ROM’lar, video ve teyp kasetleri vb. materyaller,
 4. g)  Ayırtılmış kitaplar,

ğ) Müzik notaları,

 1. h)  Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.,

ı) Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller.

 1. i) Yukarıda sayılan bu materyaller Kullanıcı ve Bilgi Hizmetleri sorumlusunun değerlendirmesi ile uygun görülecek süreler içinde, kimlik karşılığı veya kullanıcılara ait iletişim bilgileri not edilerek ödünç verilebilir.

 

        Gününde iade edilmeyen kitap ve diğer materyal

        MADDE 19-(1) Ödünç aldığı materyalleri en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen veya süresini uzatmayan kişiden, başka hiçbir işleme gerek duyulmaksızın, süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün ve her bir materyal için para cezası uygulanır.

       (2) Yıl içinde uygulanacak günlük ceza miktarının arttırılması söz konusu ise Daire Başkanının önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

R-140

       (3) Gecikme cezası uygulanmaya başlanmış olan kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece materyal ödünç verilmez.

       (4) Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 30 (otuz ) günü aşması halinde, ilgili kullanıcıya materyalin iadesi hakkında uyarı yazısı yazılır. Uyarı yazısının tebliğ (Kullanıcının üyelik sırasında verdiği elektronik posta adresine yapılan e-posta bildirimleri tebliğ tarihi olarak kabul edilecektir) tarihinden itibaren bir ay içerisinde materyal iade edilmez ise, bu kullanıcılara; “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’’ ile “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’’ uyarınca işlem yapılır. Aynı zamanda, bu kullanıcıların üyelikleri 1 (bir) yıl süre ile iptal edilir ve Daire Başkanlığı, söz konusu materyal ile ilgili olarak “kütüphane çalışanlarının hiçbir kusuru olmadan kaybedilmiş” gibi işlem yapabilir.

       (5) Üniversiteden isteği dışında ilişiği kesilen personel ya da öğrenci üzerinde bulunan materyal için “kütüphane çalışanlarının hiçbir kusuru olmadan kaybedilmiş” gibi işlem yürütülür.

       (6) Yönetmeliğin 18. maddesi çerçevesinde ödünç verilen materyallerin geciktirilmesi halinde; her bir materyal için, günlük geciktirme cezasının 5 kat günlük geciktirme cezası uygulanır.

       (7) Gecikme cezaları, Üniversite bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili hesaba yatırılır.

 

         Ödünç alınan materyalin yıpratılması veya kaybedilmesi

        MADDE 20-(1) Materyali ödünç alan kişi, o materyalde dikkatsiz veya kötü kullanım sonucu meydana gelen yıpranma ve hasarı tazminle yükümlüdür. Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyalinin, öncelikle piyasadan aynısı ya da daha yeni baskısı kullanıcıya temin ettirilir.

         (2) Yıpratılan kitabın aynısı bulunamıyorsa aynı değerde başka kitap aldırılır. Yıpratılan kitap kullanıcıya verilmez.

        (3) Kaybedilen materyal için kullanıcı duruma ilişkin bir dilekçeyi Daire Başkanlığına verir. Kullanıcı dilekçeyi yazdığı tarihten itibaren bir ay içerisinde materyali temin etmeye çalışır. Ayrıca, bu tarihten itibaren varsa geciktirme cezası durdurulur.

        (4) Bir aylık süre içerisinde temin edilemeyen materyal, kayıtlardan düşürülmek amacıyla, Değer Tespit Komisyonunca değer tespiti yapılır. Kullanıcıdan bu değerin 2 (iki) katı tahsil edilir. Varsa geciktirme cezası ayrıca tahsil edilir. Tahsil edilen tutarlar, Üniversite bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili hesaba yatırılır.

         (5) Kayıttan düşme ile ilgili diğer işlemler “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Değer Tespit Komisyonu ve Kütüphanelerden İlişik Kesme

 

        Değer tespit komisyonu

        MADDE 21- (1) “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümlerine göre oluşturulur ve çalışmalarını yapar.

        (2) Değer takdir komisyonu, kayıp veya zayi olan kitap ve diğer materyalin değerinin tespitinde piyasa araştırması yapar, basılmış bütün yayınların fiyatları dahil her türlü bilgiyi içeren ulusal ve uluslararası yayınevleri kataloglarını inceler; bu materyalin hacmi, cilt bedeli kağıt kalitesi, ulaşım masrafları, paranın zaman içerisinde değer kaybı, antika ve sanatsal değerleri, nadir eser olup olmadığı göz önünde bulundurarak değer saptamasında bulunur. Değer Takdir Komisyonunun kararı ile amirinin onayına sunulur.

R-140/1

         İlişik kesme

        MADDE 22- Üniversite personeli ve öğrencilerinin kurumdan ayrılmadan önce, kütüphane ile ilişkilerinin olmadığına dair belge almaları zorunludur.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

        Geçici MADDE 1- 15 Şubat 1985 tarih ve 3/11 sayılı Akdeniz Üniversitesi Senatosu kararı ile kabul edilen 17.03.1985 sayılı 18697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Akdeniz Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

        Yürürlük

        MADDE 23- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

         Yürütme

        MADDE 24- Bu Yönerge hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

                                                                                                                     

04.06.2014 tarih ve 10/80 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

 

 

R-140/2

 

Eklenme tarihi : 2021-06-21 13:34:51
Son güncelleme : 2021-06-21 13:34:51